Unit for Radio Communications

graduated doctorands - Research Group for Radio Communications

Lfd. Nr.

Name

Datum

1.             

M e f f e r t    Karlheinz

17.01.1977

2.             

P f i t z e n m a i e r Gerhard

15.07.1977

3.             

B o n n e t  Karl Friedrich

21.12.1977

4.             

H e i n t s k i l l  Wolfgang

29.05.1979

5.             

H e i n z  Klaus-Jürgen

09.07.1980

6.             

D o s t e r t    Klaus

11.07.1980

7.             

S i m o n s  Reinhard

15.06.1981

8.             

W i t t e   Werner

22.04.1983

9.             

H e u s e r   Harald

10.06.1983

10.          

W a i b e l   Hans

11.11.1983

11.          

M e y e r   Jürgen

02.12.1983

12.          

U h l    Günther

17.02.1984

13.          

H e e l   Franz

24.05.1985

14.          

R a u s c h    Peter

28.06.1985

15.          

T e u s c h    Manfred

24.10.1986

16.          

F r i e d r i c h s   Karl-Josef

21.11.1986

17.          

B a i e r  Alfred

11.12.1986

18.          

F i s c h e r   Hans-Joachim

09.03.1988

19.          

S e e l    Otmar

24.04.1990

20.          

K l e i n h e m p e l    Werner

25.05.1990

21.          

T h r e i n    Günter

26.06.1990

22.          

N a u e r z   Rolf

09.07.1990

23.          

T r a g l   Karl

26.10.1990

24.          

Z i m m e r m a n n  Thomas

17.04.1991

25.          

R u s e   Holger

24.06.1991

26.          

L e i n e r    Mathias

10.01.1992

27.          

V o i g t   Peter

29.07.1992

28.          

F i e b i g   Uwe-Carsten

05.05.1993

29.          

E d r i c h  Michael

25.11.1993

30.          

F e l h a u e r   Tobias

03.12.1993

31.          

G r a f   Florian

17.12.1993

32.          

S t e i n e r   Bernd

03.11.1994

33.          

N a ß h a n  Markus

19.07.1995

34.          

S t e i l   Andreas

12.02.1996

35.          

K l e i n    Anja

14.02.1996

36.          

K i e f f e r   Arnaud

26.06.1996

37.          

K a i s e r  Stefan28.01.1998

38.          

B l a n z    Josef

13.02.1998

39.          

E i l h a r d t   Klaus

20.02.1998

40.          

L ö h n e r   Andreas

08.01.1999

41.          

S c h l e e   Johannes

12.02.1999

42.          

M a y e r    Jürgen

14.07.1999

43.          

Be r e n s   Friedbert

10.09.1999

44.          

B a h r e n b u r g  Stefan

13.09.1999

45.          

W e b e r  Tobias

22.12.1999

46.          

P a p a t h a n a s s i o u   Apostolos

27.06.2000

47.          

S c h m a l e n b e r g e r    Ralph

23.02.2001

48.          

B i n g   Torsten

13.06.2001

49.          

L ö s c h    Richard

18.10.2001

50.          

O s t e r  Jochen

19.10.2001

51.          

L u   Yang

25.01.2002

52.          

W e c k e r l e   Martin

14.05.2002

53.          

M e u r e r   Michael

06.02.2003

54.          

T r ö g e r   Hendrik

22.07.2003

55.          

J ö t t e n   Christoph

15.10.2003

56.          

S k l a v o s   Alexandros

19.07.2004

57.          

M a n i a t i s   Ioannis

04.02.2005

58.          

F i l l i p p i   Alessio

09.02.2005

59.          

L i u   Yin

11.02.2005

60.          

H o n g   Mi

17.02.2005

61.          

K a n g   Guixia

18.02.2005

62.          

Q i u   Wei

23.02.2005

63.          

H e i l m a n n   Stefan

22.07.2005

64.          

K e s k i n   Faruk

08.10.2007

65.          

G u o Shengqiang

04.02.2011

in italics: external doctorands

 

 

Zum Seitenanfang